Informacije javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA
Naslov: Trg padlih borcev 1 a
Pošta: 6230 Postojna
Telefon: 05 700 09 10
Faks: 05 700 09 15
Elektronski naslov: tajnistvo.vilhar@miroslav-vilhar.si
Odgovorna uradna oseba: Gvido Cigale, ravnatelj 
Datum objave kataloga: 30. 12. 2016
Datum zadnje spremembe: 3. 09. 2017
Katalog je dostopen tudi na spletu: Katalog IJ

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organigram
Seznam notranjih organizacijskih enot:
Enota 1: Podružnična šola Hruševje
  Hruševje 82 a, 6225 Hruševje
  05 756 11 69
  sola.hrusevje@miroslav-vilhar.si
  vodja enote: Veronika Biščak 
   
Enota 2:

Podružnična šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim

standardom in posebnim programom

  Trg padlih borcev 1 a, 6230 Postojna
  05 700 09 10
  tajnistvo.vilhar@miroslav-vilhar.si
  vodja enote: Janja Vilar
2. b Kontakni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba: Gvido Cigale, ravnatelj 
  Trg padlih borcev 1 a, 6230 Postojna
  05 700 09 11
  gvido.cigale@miroslav-vilhar.si
2. c  Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
 Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja
 Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja
 Odlok o ustanovitvi zavoda
 Splošni akti zavoda
  * Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil
 * Načrt integritete
 * Register tveganj
 * Register evidence zbirk podatkov
 * Pravilnik o popisu
 * Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
 * Pravila za zagotavljanje upravičenosti do povračila kilometrine za prevoz na delo in z dela za zaposlene
 * Načrt ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionele v vodovodnem omrežju
 * Poslovnik o delu Sveta staršev
 * Poslovnik o delu Sveta šole
 * Pravila šolskega sklada
 * Pravila Osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna
 * Vzgojni načrt
* Pravila šolskega reda
 * Hišni red
 * Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
 * Pravila o uporabi športnega objekta
 * Pravila o zavarovanju osebnih podatkov učencev

 * Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa

alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc

 * Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju žigov
 * Izjava o varnosti z oceno tveganja
 * Požarni red in priloge
 * Pravila šolske prehrane
2. č  Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja
2. d  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 * Letni delovni načrt
 * Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil
2. e  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
 Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
* Odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja šole
 * Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanje statusa učenca
2. f  Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
 Zavod ne vodi javnih evidenc
2. g  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 Seznam zbirk

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:
 * večina informacij je dostopna prek spleta
 * informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu zavoda

 

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
 

Gvido Cigale, ravnatelj

Dostopnost