Nacionalno preverjanje znanja
Z nacionalnim preverjanjem znanja se preverja doseganje standardov znanja, določenih z učnim načrtom. Preverjanje je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda. Ob koncu drugega in tretjega obdobja bo letos izvedeno preverjanje iz znanja slovenščine, matematike in tehnike in tehnologije.
Nacionalno preverjanje znanja je za učence oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom prostovoljno.
Dostopnost