IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Kaj so obvezni izbirni predmeti?

Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri izbranih predmetih dokažejo.

Obvezni izbirni predmeti so v predmetniku tretjega triletja, torej v 7., 8. in 9. razredu.

Možnosti izbora učnih predmetov

V skladu z Zakonom o osnovni šoli si učenci 7., 8. in 9. razreda izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Pouk posameznega obveznega izbirnega predmeta je na urniku 1 uro na teden, razen obveznega izbirnega predmeta tuj jezik, ki je na urniku 2 uri na teden.

Potek pouka obveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje

Obisk pouka obvezni izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1. do 5. Če je učenec izbral tri obvezne izbirne predmete, bodo ocenjeni vsi trije in ocene bodo vpisane v spričevalo.

Oprostitev sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih v obsegu ene ali dveh ur tedensko. V tem primeru starši na prijavnici v eAsistentu označijo, da bodo uveljavljali delno ali popolno oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov. Starši šoli posredujejo pisno vlogo o vpisu v glasbeno šolo za šolsko leto 2023/2024 in najkasneje do 15. 9. 2023 priložijo še potrdilo o vpisu.

O oprostitvi predmeta odloči ravnatelj po pisni vlogi staršev.

Zamenjava obveznega izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. Zamenjava izbirnega predmeta je možna do konca septembra tekočega šolskega leta vendar le v skupine izbirnih predmetov, ki niso zapolnjene ter v skupine, katerih urnik se sklada z obstoječim urnikom učenca, in da prestop ne pomeni ukinitve izbirnega predmeta. Prošnjo za menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec), s podpisom staršev učenec/-ka dostavi pomočnici ravnateljice najkasneje do 15. 9. 2023.

Od oktobra dalje prestopi niso več mogoči.

____________________________________________________________________________________________________

SEZNAM IZBIRNIH PREDMETOV

Opomba: Če klikneš na ime predmeta, dobiš njegov opis.

DRUŽBENO- HUMANISTIČNO PODROČJE

RAZRED PREDMET IZVAJALEC
7 Filmska vzgoja 1 učiteljica slovenščine
7 Italijanščina 1 učiteljica italijanščine
7 Likovno snovanje 1 učiteljica likovne umetnosti
7 Nemščina 1 učiteljica nemščine
7 Verstva in etika 1 učiteljica zgodovine
8 Filmska vzgoja 2 učiteljica slovenščine
8 Italijanščina 2 učiteljica italijanščine
8 Likovno snovanje 2 učiteljica likovne umetnosti
8 Nemščina 2 učiteljica nemščine
8 Verstva in etika 2 učiteljica zgodovine
8 Življenje človeka na zemlji učiteljica geo./ knjižničarka
9 Filmska vzgoja 3 učiteljica slovenščine
9 Filozofija za otroke-Jaz in drugi Likovno snovanje 3 učiteljica zgodovine
9 Italijanščina 3 učiteljica italijanščine
9 Nemščina 3 učiteljica nemščine
9 Likovno snovanje 3 učiteljica likovne umetnosti
9 Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja učiteljica geo./ knjižničarka
9 Retorika učiteljica zgodovine
9 Verstva in etika 3 učiteljica zgodovine
7, 8, 9 Umetnostna zgo.: Kaj nam govorijo umetnine? učiteljica likovne umetnosti
7, 8, 9 Umetnostna zgo: Življenje upodobljeno v umetnosti učiteljica likovne umetnosti
7, 8, 9 Umetnostna zgo: Oblika in slog učiteljica likovne umetnosti

 

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNO PODROČJE

RAZRED PREDMET IZVAJALEC
7 Obdelava gradiv-les učitelj tehnike
7 Sodobna priprava hrane učiteljica gospodinjstva
7 Šport za sprostitev učiteljica športa
8 Izbrani šport- odbojka učiteljica športa
8 Rastline in človek učiteljica biologije
8 Projekti iz fizike in ekologije učitelj/ica fizike
9 Kemija v življenju učiteljica kemije
9 Projekti iz fizike in tehnike učitelj/ica fizike
9 Šport za zdravje učitelj športa

 

FILMSKA VZGOJA 1                                                                   RAZRED: 7.

(35 ur letno – 1 ura tedensko)

CILJI PREDMETA:

 • spozna temeljne vrste filma in filmske žanre
 • odkriva proces nastajanja filma in se informira o ključnih filmskih poklici
 • se seznanja z različnimi novimi tehnologijami
 • gleda različne animirane filme in se seznanja z razlikami v pristopih in tehnikah
 • spoznava ključne lastnosti različnih tehnik filmske animacije in vlogo zvokov v animirani ustvarjalnosti
 • posname in zmontira kratki animirani film
 • učenec gleda filme in po ogledu o njih razpravlja

UČNI PRIPOMOČKI:

 • mobilni telefon
 • (tablični) računalnik

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE (3 ustne ocene):

 • predstavitev/projekcija najljubše risanke (PPT/Videodatoteka Windows Media)
 • predstavitev/projekcija najljubšega animiranega filma (PPT/Videodatoteka Windows Media)
 • snemanje kratkega animiranega/risanega filma

_____________________________________________________________________________________________________

FILMSKA VZGOJA 2                                                                  RAZRED: 8.

(35 ur letno – 1 ura tedensko)

CILJI PREDMETA:

 • spoznava filmsko ustvarjalnost in najvidnejša predstavnike (slovenske in tuje)
 • spoznava vidike zgradbe filmske pripovedi
 • seznani se z osnovnimi filmskimi izraznimi elementi
 • odkriva prevladujočo žanrsko produkcijo v posameznih obdobjih in preuči, kateri žanri so v ospredju danes
 • seznani se z osnovnimi elementi igrane filmske produkcije
 • posname in zmontira kratki igrani film
 • učenec gleda filme in po ogledu o njih razpravlja

UČNI PRIPOMOČKI:

 • mobilni telefon
 • (tablični) računalnik

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE (3 ustne ocene):

 • predstavitev/projekcija najljubšega filmskega igralca/igralke (PPT/Videodatoteka Windows Media)
 • predstavitev/projekcija najljubšega filma (PPT/Videodatoteka Windows Media)
 • snemanje kratkega igranega filma

_____________________________________________________________________________________________________

 FILMSKA VZGOJA 3                                                                RAZRED: 9.

(32 ur letno – 1 ura tedensko)

CILJI PREDMETA:

 • razčlenjuje in spoznava načine sprejemanja filma
 • razišče možnost povezovanja filma z drugimi predmetnimi področji
 • spoznava načine obravnave družbenih vprašanj v igranih in dokumentarnih filmih
 • razume družbeni vidik filmske ustvarjalnosti in presoja načine filmske obravnave družbeno perečih problematik
 • spozna osnove dokumentarnega filma
 • odkriva in opredeljuje poglavitne razlike med igranim in dokumentarnim filmom
 • posname in zmontira kratki dokumentarni film
 • učenec gleda filme in po ogledu o njih razpravlja

UČNI PRIPOMOČKI:

 • mobilni telefon
 • (tablični) računalnik

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE (3 ustne ocene):

 • predstavitev/projekcija poljubno izbranega otroškega/mladinskega dokumentarnega filma (PPT/Videodatoteka Windows Media)
 • predstavitev/projekcija poljubno izbranega dokumentarnega filma (PPT/Videodatoteka Windows Media)
 • snemanje kratkega dokumentarnega filma

_____________________________________________________________________________________________________

FILOZOFIJA ZA OTROKE- JAZ IN DRUGI                                                                  RAZRED: 9

(32 ur letno – 1 ura tedensko)

Učenci bodo v okviru predmeta spoznali, kaj je družba, spoznali razliko med družbenim in naravnim, odnos med pravičnostjo in svobodo. Vednost o družbi, ki jo bodo učenci tako usvojili, ne bo učenje vnaprej podane snovi, temveč bo rezultat njihovega lastnega raziskovanja. Cilj predmeta je samostojno mišljenje učencev, ki temelji na kritični presoji informacij in argumentaciji dejstev.

Pri predmetu se oceni projektno delo učenca.

_____________________________________________________________________________________________________

ITALIJANŠČINA 1, 2, 3                                                                                                  RAZRED: 7., 8. 9.

(70 ur letno v 7. in 8. razredu, 64 ur letno v 9. razredu – 2 uri tedensko)

Izbirni predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda, ki imajo veselje do učenja tujih jezikov. Predmet lahko obiskujejo tako učenci, ki so italijanščino že obiskovali, kot tisti, ki nimajo predznanja in so popolni začetniki.

Pouk se izvaja 2 uri tedensko. Zasnovan je predvsem na širjenju besedišča in pridobivanju osnovnih konverzacijskih zmožnosti. Učenci se naučijo predstaviti sebe in spoznavati druge osebe, opisati svojo družino, šolo in prebivališče, predstaviti svoje najljubše živali in spoznavati ostale živali, znajo opisati svoje prostočasne dejavnosti…

Izhajamo iz realnih pogovornih situacij in se naučimo osnovnih sporazumevalnih vzorcev. Pouk poteka v manjših skupinah. Popestrimo ga z zanimivimi pogovori, ogledi filmov in uporabo interaktivnih računalniških nalog. Učenec pridobi najmanj dve oceni v vsakem ocenjevalnem obdobju. Ocenjen je ustno in pisno.

_____________________________________________________________________________________________________

IZBRANI ŠPORT- ODBOJKA                                                                                    RAZRED: 8

Učenci se seznanijo s tehniko in taktiko odbojke. Prepletajo se vsebine informacije o športu nasploh, o zdravem načinu življenja, športni vadbi,opremi…

Pri predmetu učenec razvija gibalne (moč, koordinacijo,hitrost, orientacijo) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost), usvaja in izpopolnjuje odbojkarsko znanje.

Ocenjuje se tehnika odbojev, igra in pravila igre.

_____________________________________________________________________________________________________

KEMIJA V ŽIVLJENJU                                                                                                RAZRED: 9

(32 ur letno – 1 ura tedensko)

Izbirni predmet Kemija v življenju je sestavljen iz treh modulov- Svet brez barv bi bil dolgočasen, Kemija tudi diši in Tekmovanje snovi. Vsak modul predstavlja zaključeno celoto, hkrati pa so moduli med seboj povezani.

Pri predmetu bodo uživali vsi tisti učenci, ki so ustvarjalni, domiselni in inovativni. Število učencev je omejeno na 12.

Učenec pridobi dve oceni. Oceni se izdelke učenca.

_____________________________________________________________________________________________________

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3                                                                                      RAZRED: 7, 8., 9.

(35 ur letno v 7. in 8. razredu, 32 ur letno v 9. razredu – 1 ura tedensko)

Izbirni predmet likovno snovanje dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost. Učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote. Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvoji in poglablja glede na svoje zmogljivosti.

Pri predmetu učenec razvija zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina. Ob likovno dejavnem delu bogati emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete.

Pri predmetu se oceni učenčeve izdelke.

_____________________________________________________________________________________________________

NEMŠČINA 1, 2, 3                                                                                                  RAZRED: 7., 8., 9.

(70 ur letno v 7. in 8. razredu, 64 ur letno v 9. razredu – 2 uri tedensko)

V Evropi je nemščina jezik z največ govorci; govori jo vsak tretji prebivalec Evropske unije. Kot popotnik in turist se boš z znanjem nemščine bolje znašel na potovanju. Nemščina je jezik najmočnejše gospodarske sile v Evropi – Nemčije. Nemška podjetja so po vsem svetu, zato pomeni znanje nemščine prednost pri zaposlitvi. Nemške, avstrijske in švicarske univerze ponujajo zanimive možnosti za študij in tudi štipendije za tuje študente.

Pri predmetu se učenec pogovarja, nastopa, igra različne vloge, lahko izdela plakat in sodeluje pri nemški bralni znački.

Učenec pridobi najmanj dve oceni v vsakem ocenjevalnem obdobju. Ocenjen je ustno in pisno.

_____________________________________________________________________________________________________

OBDELAVA GRADIV- LES                                                                                                      RAZRED: 7

(35 ur letno- 1 ura tedensko)

Učenci razumejo okolje z vidika tehničnih in tehnoloških rešitev, ki jih obdajajo. Kritično vrednotijo tehnične in tehnološke rešitve ter usmerjajo svojo radovednost v iskanje tehničnih in tehnoloških postopkov, potrebnih za izdelavo določenega predmeta.

Pri predmetu se učenec nauči pravilno in varno uporabi delovne pripomočke pri oblikovanju gradiv, načrtuje predmete iz lesenih gradiv.

Pri predmetu se oceni izdelek, ki ga učenec izdela v šoli, druga ocena lahko izhaja iz tehnične dokumentacije (skica izdelka, tehnološki list…) izdelka.

_____________________________________________________________________________________________________

PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE                                                                                    RAZRED: 8

(35 ur letno- 1 ura tedensko)

Pri učencih želimo vzbuditi zanimanje za naravoslovje in jim pokazati, da je fizika enostavna za razumevanje ter tesno povezana z vsakdanjim življenjem. Z izvajanjem preprostih poskusov, merjenj in opazovanj bodo učenci spoznali raznolikost naravnih pojavov. Učne ure so zasnovane na eksperimentalnem delu. Učenci si bodo zastavljali eksperimentalna vprašanja, postavljali hipoteze, zbirali podatke, načrtovali poskuse in predstavili rezultate.

_____________________________________________________________________________________________________

PROJEKTI IZ FIZIKE IN TEHNIKE                                                                                        RAZRED: 9

(32 ur letno- 1 ura tedensko)

Fiziko učenci srečujejo med obveznimi predmeti. Zaradi narave dela se včasih zgodi, da pri pouku ne moremo v celoti predstaviti vse lepote fizike, njen izjemen vpliv ne samo na naše vsakdanje življenje, ampak na ostale znanosti. Izbirni predmet Projekti iz fizike in tehnike omogoča, da posežemo v globine fizike s projekti, ki omogočajo učencem izvajanje eksperimentov, praktično delo in spoznavanje fizikalnih zakonitosti v realnem okolju.

_____________________________________________________________________________________________________

RASTLINE IN ČLOVEK                                                                                                           RAZRED: 8

(35 ur letno – 1 ura tedensko)

Pri pisnem ocenjevanju se ocenjuje bralno razumevanje, rabo jezika (slovnica, besedišče, pravopis) in pisno izražanje. Pri ustnem ocenjevanju se upoštevajo splošne sporazumevalne zmožnosti, besedišče, slovnica in koherenca ter izgovorjava. Po dogovoru se lahko oceni tudi projektno delo.

Učenci pri predmetu poglobijo in razširijo spoznanje o soodvisnost živali od rastlin. S tem spoznavajo tudi pomen rastlin v človekovem življenju in oblikujejo pozitiven odnos do njih.

Pri predmetu se učenci seznanijo s pomenom onesnaževanja zraka, vode in prsti, z metodami neposrednega opazovanja pridejo do poznavanja teoretičnih vsebin ter na osnovi pridobljenega znanja oblikujejo pozitiven odnos do narave in se zavedajo pomena po ustreznem ekološkem ravnanju.

Pri predmetu se oceni  samostojno nalogo, aktivno terensko delo (vodenje dnevnika) in herbarij.

_____________________________________________________________________________________________________

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA                RAZRED: 9

(32 ur letno -1 ura na teden)

Te zanima domači kraj? Pri predmetu bomo raziskovali  naravne in družbene značilnosti Postojne in okolice, usvajali bomo znanje o varstvu okolja ter varstvu naravne in kulturne dediščine domačega kraja in okolice. Posebnost predmeta je veliko terenskega dela, obravnava aktualnih vsebin in sodelovanje z lokalnimi institucijami.

_____________________________________________________________________________________________________

RETORIKA                                                                                                                               RAZRED: 9

(32 ur letno- 1 ura tedensko)

Pri predmetu se učenci učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč. Ni važno le, kaj želiš povedati, pomembno je tudi, kako to narediš. Izbrati je potrebno primerne besede, jih povezati na izviren način, jih izreči prepričljivo in pri tem paziti tudi na nebesedni jezik.

Učenci se učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč. Ni važno le, kaj želiš povedati, pomembno je tudi, kako to narediš. Izbrati je potrebno primerne besede, jih povezati na izviren način, jih izreči prepričljivo in pri tem paziti tudi na nebesedni jezik.

Učenec pridobi dve oceni.

_____________________________________________________________________________________________________

SODOBNA PRIPRAVA HRANE                                                                                               RAZRED: 7

(35 ur letno- 1 ura tedensko)

Učenci pri predmetu razvijajo sposobnost uporabe, povezovanja in mišljenja za odločanje o lastni prehrani v smislu zagotavljanja zdravja.

Pri predmetu se učenec spoznava teme s področja prehranjenosti, prehrane v različnih starostnih obdobjih in posebnih razmerah.

Pri predmetu učenec pridobi oceno iz praktičnega dela in izdelavo referata.

_____________________________________________________________________________________________________

ŠPORT ZA SPROSTITEV                                                                                                          RAZRED: 7

(35 ur letno- 1 ura tedensko)

Učenci se bodo seznanjali z različnimi oblikami športno rekreativnih dejavnosti – s plavanjem, odbojko na mivki, kolesarjenjem, rolanjem, tenisom, drsanjem, pohodništvom…. Aktivnosti bodo potekale v telovadnici, večinoma pa v naravnem okolju.

Naučili se bodo skrbeti za telesni, psihični in socialni razvoj ter se navajati na redno športno aktivnost in pozitivno doživljati športno rekreativne dejavnosti kot obliko sprostitve.

Predmet se bo izvajal v fleksibilni obliki pouka (sklop ur – npr. 3 ure kolesarjenja). Pri predmetu se preverja in ocenjuje uresničevanje zastavljenih ciljev, stopnjo usvojenosti znanja, prizadevnost, individualni telesni in gibalni napredek učenca (začetno stanje, končno stanje).

Pri predmetu se preverja in ocenjuje uresničevanje zastavljenih ciljev, stopnjo usvojenosti znanja, prizadevnosti, individualni telesni in gibalni napredek učenca (začetno, končno stanje).

_____________________________________________________________________________________________________

ŠPORT ZA ZDRAVJE                                                                                                               RAZRED: 9

(32 ur letno- 1 ura tedensko)

Program športa za zdravje dopolnjuje osnovni program predmeta športa. Pri predmetu se učenec seznani z vsebinami košarke, kolesarjenja, plezanja, plavanja, rolanja in drsanja.

Učenci se pri predmetu seznanijo s skladnim telesnim razvojem ter navajanjem na zdravo življenje (splošna kondicijska pripravljenost, kakovostno preživljanje prostega časa… Če je za predmet prijavljenih več kot 20 učencev in učenk, se lahko delijo v skupine po spolu, nasprotno poteka pouk skupaj.

Pri predmetu se oceni osebni dosežek glede na standarde znanj in ni le primerjava dosežkov z drugimi učenci. Vrednoti se predvsem napredek v učenčevem gibalnem znanju ob upoštevanju individualnih sprememb v telesnem in gibalnem razvoju. Ocena mora biti spodbujajoča, ocenjevanje naj bo za njega pozitivna izkušnja.

_____________________________________________________________________________________________________

UMETNOSTNA ZGODOVINA: “KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE”                     RAZRED 7., 8., 9.

(35 ur letno za 7. in 8. razred, 32 ur letno za 9. razred- 1 ura tedensko)

Pri predmetu bomo spoznavali kako se je likovni umetnik odzival na svet, v katerem je živel in kako je likovno izražal misli in občutja. Temeljni cilj in namen predmeta je, da učenca vpelje v svet umetnin od davnine do naših dni ter, da spozna umetnost in kulturo domačega kraja in širšega okolja. Umetnostnozgodovinska znanja širijo duhovno obzorje in učencu dajejo življenjsko osmišljanje, navajajo na sprejemanje raznolikega.

_____________________________________________________________________________________________________

UMETNOSTNA ZGODOVINA: ”ŽIVLJENJE UPODOBLJENO V UMETNOST”  RAZRED 7., 8., 9.

(35 ur letno za 7. in 8. razred, 32 ur letno za 9. razred- 1 ura tedensko)

Ogledali si bomo likovne umetnine kot pripovedovalke o svojem času. Umetnine nam posredujejo pogled na življenje, kakršno je doživljal umetnik, in tako nam umetniška dela sporočajo o njegovem delu in času. Izvedeli bomo marsikaj o verskih predstavah, delu in okolju, pa tudi o čustvovanju in razmišljanju upodobljenih ljudi. V vsakem umetniškem delu se skrivajo sporočila o življenju, in ko jih odkrivamo, vstopamo v različne čase. To je detektivska zgodba, ki ji ni konca.

_____________________________________________________________________________________________________

UMETNOSTNA ZGODOVINA: “ OBLIKA IN SLOG                     RAZRED 7., 8., 9.

(35 ur letno za 7. in 8. razred, 32 ur letno za 9. razred- 1 ura tedensko)

Pri predmetu bomo spoznavali različna zgodovinska obdobja v likovni umetnosti, umetniške zvrsti, sloge ipd. Vsako obdobje bomo vsebinsko predelali kasneje pa skušali glavne značilnosti tudi praktično poustvariti/izpeljati/prikazati. Učenci si ustvarijo temelje za razumevanje sodobnih stvaritev. Seznanijo se z različnimi okoliščinami in družbenimi razlogi za nastanek stvaritev od grške umetnosti do sodobne umetnosti. Se naučijo gledanja umetnine. Spoznavali bodo kulturo bivanja, stavbarstva.

Predmet UMETNOSTNA ZGODOVINA ni naravnan v kopičenje podatkov, temveč v umevanje likovnih stvaritev. V sklopu predmeta bo organizirana tudi strokovna ekskurzija.

NAČINI DELA

 • učenci se bodo aktivno srečevali s spomeniki (v muzejih, galerijah, prek knjig in predstavitev);
 • pridobljeno znanje bodo izrazili pri individualnih ali skupinsko zastavljenih projektnih nalogah;
 • učenci bodo aktivno opazovali znana likovna dela in razvijali občutljivost za lepoto;
 • učenci se bodo prek lastnega likovnega izražanja poglobili v umetnine;
 • učenci se bodo učili pristopati k likovni umetnini; razumevati različne izrazne načine v umetnosti;
 • učenci se bodo navajali k samostojnemu vrednotenju in doživljanju umetnin.

_____________________________________________________________________________________________________

VERSTVA IN ETIKA 1, 2, 3                                                                                          RAZRED: 7., 8., 9.

(35 ur letno za 7. in 8. razred, 32 ur letno za 9. razred- 1 ura tedensko)

Učenci spoznavajo verstva sveta. Poudarek je na (s)poznavanju krščanstva, ki je s svojimi sestavinami sooblikovalo našo civilizacijo in kulturo. Spoznali bodo tudi islam in budizem (obvezni temi), se seznanili z judovstvom, azijskimi religijami, posebnimi religijami plemenskih skupnosti in novimi religioznimi gibanji (izbirne teme).

Pri predmetu učenec razvija sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati in pripravljen reševati konflikte. Uči se razvijati kritični odnos do religijskih tradicij in spoznavati vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij.

Pri predmetu se oceni učenčevo poznavanje, predstavitev izbranega verstva in argumentacijo (PRO ET CONTRA) v skupini na dogovorjeno tematiko.

_____________________________________________________________________________________________________

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI                                                                                       RAZRED: 8

(35 ur letno- 1 ura tedensko)

Te zanima kako živijo v različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas? Odkrivali bomo tropski deževni gozd, puščave in polpuščave, monsunska območja, območja potresov in vulkanov ter gorska in polarna območja. Pri predmetu je poudarjen odnos med človekom in naravo ter odvisnost človeka od nje.

Želiš poglobiti poznavanje pokrajin po svetu, spoznati še ne povsem raziskana in do človeka manj prijazna območja za življenje ter iznajdljivost in prilagodljivost ljudi drugod po svetu? Pri predmetu se bodo izvajale aktivne oblike in metode dela, veliko bo samostojnega delo s pomočjo literature in virov.

 

Dostopnost