OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. razredu
Razdeljeni so v dva sklopa: družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični.
Glede na trajanje so:
• triletni – tuji jeziki; triletni, lahko tudi krajši- npr. Verstva in etika, Računalništvo,
• enoletni, vezani na razred – npr. Likovno snovanje I,
• enoletni – lahko izberejo kadarkoli- vendar samo enkrat v vseh treh letih – npr. Šport za zdravje.
Tedensko število ur:
• tuji jeziki – 2 uri tedensko,
• ostali predmeti – 1 ura tedensko.
Izbira:
• učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
• učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih – o tem odloča ravnatelj.
Glede na izbor učencev se bodo v tem šolskem letu izvajali spodaj našteti izbirni predmeti. V skladu z normativi je oblikovali 21 skupin. Pouk tujih jezikov poteka 2 uri tedensko, vseh ostalih izbirnih predmetov pa 1 uro tedensko.

7. razred 8. razred 9. razred
Filmska vzgoja 1 Čebelarstvo Italijanščina III
Italijanščina I Daljnogledi in planeti Kemija v življenju
Likovno snovanje 1 Filmska vzgoja 2 Likovno snovanje 3
Obdelava gradiv – les Italijanščina II Računalniška omrežja
Sodobna priprava hrane Izbrani šport – odbojka Šport za zdravje
Šport za sprostitev Likovno snovanje 2 Zvezde in vesolje
Urejanje besedil Multimedija
Načini prehranjevanja
Verstva in etika 1, 2, 3
Nemščina 2, 3
PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM
Načini prehranjevanja 7. in 8. e
Obdelava gradiv – les 9. e
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 1. RAZRED
angleščina
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. RAZRED
italijanščina, šport, tehnika

 

Dostopnost