OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI OTROK OD POUKA
Na podlagi navodil šolske inšpekcije in z namenom, da bi povečali pregled nad odsotnostjo učencev in s tem nad njihovo varnostjo, je vodstvo šole sprejelo določene sklepe glede opravičevanja odsotnosti učencev od pouka, ki veljajo od januarja 2010 dalje.

Starši so dolžni šolo obvestiti o odsotnosti učenca. Praviloma to storijo prvi dan odsotnosti pred začetkom pouka. Odsotnost sporočijo razredniku ali v tajništvo šole. Sporočilo je lahko ustno ali pisno. V primeru, da starši ne sporočijo odsotnosti, šola ne prevzema odgovornosti za varnost učenca.

Učenec je lahko zaradi neodložljivih opravkov (npr. zaradi obiska pri zdravniku) odsoten od pouka tudi posamezno uro pouka ali del dneva. V tem primeru šola dovoli učencu zapustiti pouk samo s pisnim dovoljenjem staršev. Starši morajo v dovoljenju navesti razlog ter dan in uro odhoda učenca iz šole. Pisno sporočilo staršev mora učenec pred odhodom predati učitelju, ki vodi pouk tisto uro, od katere bo učenec odsoten. Pisno obvestilo naj ne bo v beležki, ker ga bo učitelj shranil. Če bi bil učenec zaradi neodložljivega opravka odsoten prvo šolsko uro, lahko odda dovoljenje staršev predhodni dan oziroma lahko starši o odsotnosti obvestijo šolo pred poukom. S pisnim dovoljenjem starši potrdijo, da se strinjajo z odhodom učenca od pouka in prevzamejo odgovornost za njegovo varnost v času, ko ne bo prisoten v šoli.

Če učenec zboli med poukom, lahko zapusti šolo le v spremstvu staršev ali od njih pooblaščene odrasle osebe, ki ga pride iskat v tajništvo šole. Če učitelj ugotovi, da je od pouka odsoten učenec, ki ni sporočil odsotnosti, o tem takoj obvesti tajništvo šole (ali vodstvo ali šolsko svetovalno službo), le-to pa bo o odsotnosti obvestilo starše učenca.

Prosimo, da spremembe sprejmete z razumevanjem in da se ravnate po zgornjih navodilih.
Mateja Modrijan, ravnateljica

Dostopnost