Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvah o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, ŠT. 88/16: ZUPJS-G), ki širi krog upravičencev do brezplačnega kosila in da bodo od 01. 02. 2017 do subvencije v višini cene kosila upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pristojni centri za socialno delo.

Dostopnost