Podružnično šolo s prilagojenim programom v šolskem letu 2017/18 obiskuje 51 učencev. Glede na svoje posebne potrebe se učenci vključujejo v dva programa in sicer v:
– prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in
– posebni program vzgoje in izobraževanja.

Glede na trenutno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami so možna tudi stalna ali občasna prehajanja med programi s ciljem zagotavljanja optimalnega razvoja vsakega učenca posebej.

Učenci, ki so vključeni v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo, tako kot vsi ostali učenci naše šole, predmete in dejavnosti kot so slovenščina, matematika, naravoslovje, tuj jezik, športna vzgoja, kulturne dneve itd., učitelji, ki poučujejo v razredih pa učni načrt, ki ga morajo skupaj z učenci uresničiti v devetih letih šolanja. Ponosni smo, da naši učenci po zaključenem osnovnošolskem izobraževanju običajno uspešno nadaljujejo šolanje v ustreznih srednješolskih programih.

Poseben program vzgoje in izobraževanja obiskujejo učenci, ki zaradi svojih specifičnih potreb, ne zmorejo slediti vsem »akademskim« zahtevam prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom, vendar pa v okviru šolanja, ki ga lahko obiskujejo do 21. leta (po novem najbrž do 26. leta), pridobivajo znanja, ki so dobra osnova za čim bolj samostojno življenje v odrasli dobi. Njihov predmetnik, ki vključuje predmete kot so splošna poučenost, skrb za samega sebe , delovna vzgoja itd. niso prav nič manj zahtevni kot predmeti njihovih vrstnikov, ki tega programa ne obiskujejo.

In kaj je torej na naši šoli tako drugače?
Ja pravzaprav nič in vse.
Učenci morajo vsako jutro, tako kot vsi ostali učenci, vzeti svoje šolske torbe in priti v šolo, le da so nekateri tudi iz bolj oddaljenih krajev kot so Postojna ali Pivka. Prihajajo namreč tudi iz cerkniškega in sežanskega področja. V šoli se pridno učijo pisati, brati, računati, pa zavezovati čevlje, oblačiti in obuvati……vsak pač tisto, kar zmore. Pomembno je le, da učitelji pri poučevanju uporabljajo metode in oblike dela, ki zagotavljajo, da je proces poučevanja in učenja prilagojeno vsakemu posamezniku, njegovim specifičnim potrebam in interesom.

Pomembno je, da se učenci in tudi učitelji, ki obiskujejo oddelke s prilagojenim programom ali v njih poučujejo, aktivno vključujejo v življenje in delo na šoli. Učenci, ki obiskujejo oddelke s prilagojenim programom se s svojimi vrstniki družijo na taborih, na kulturnih, športnih, tehniških in drugih dnevih, na različnih šolskih dogodkih in prireditvah………in seveda na šolskih hodnikih….Na ta način vsi na šoli pridobivamo izkušnje, ki naredijo še tako siv dan pisan in vesel.

Dostopnost